Integraal Kind Centrum (IKC)

Integraal Kind Centrum (IKC)
 
Algemeen
In de binnenstad van Enkhuizen wordt een nieuwe multifunctionele accommodatie ontwikkeld. De nieuwe accommodatie wordt gerealiseerd op de huidige locatie van De Sprong en De Pierewiet (Raamstraat/Korte Westerstraat).
 
Deze accommodatie zal in ieder geval ruimte bieden aan de basisscholen de Tweemaster en Het Mozaïek (locatie Spaans Leger) en peuterspeelzaal De Pierewiet. Het IKC moet een krachtige impuls geven aan de inhoudelijke samenwerking van voorzieningen voor 0 tot 13- jarigen. De ambitie is dat van het uiteindelijk gebouw nog meer partijen gebruik gaan maken, zolang dit past binnen de visie en de locatie. Het is de bedoeling om een multifunctioneel gebouw te realiseren met toegevoegde waarde voor de buurt.
 
Dit IKC is de concrete uitwerking van het ‘Convenant Brede Scholen Enkhuizen’. Hierin staat de ontwikkeling van het kind centraal, vormgegeven rondom de doorlopende leerlijn. Met de realisatie van deze accommodatie op de locatie Raamstraat/Korte Westerstraat wordt hier, naar verwachting, komend jaar uitwerking aan gegeven.
 
Het IKC wordt ontwikkeld vanuit de gedachte dat het betrekken van gebruikers, omwonenden en andere belanghebbenden van groot belang is voor het proces en de kwaliteit van het eindresultaat.

De ontwikkeling van het Integraal kind Centrum (IKC)
De Tweemaster is een openbare basisschool. 21 jaar geleden is de Tweemaster ontstaan uit een fusie van Startblok en de Boschschool. Op 2 juli 2013 heeft de raad van Enkhuizen groen licht gegeven om de bouw van een multifunctionele accommodatie te gaan realiseren.
 
De huidigeTweemaster is een school met 6 groepen. Er zitten ongeveer 120 leerlingen. De verwachting is dat wij in het schooljaar 2020-2021 naar het nieuwe gebouw mogen verhuizen. In dit gebouw vormt de Tweemaster samen met het huidige Het Mozaïek (locatie Spaans Leger, bestaand uit 4 groepen) en de peuterspeelzaal/ kinderdagverblijf Pierewiet een nieuwe school (integraal kind centrum) voor kinderen van 0 t/m 13 jaar.

Met het oog op het IKC is het verstandig uw kind zo vroeg mogelijk aan te melden. Op dit moment is er nog ruimte in zowel de kleuterklassen als de peuterspeelzaal. Wanneer er geen plaats meer is, worden kinderen op een wachtlijst geplaatst.