De medezeggenschapsraad (MR)

De MR van de Tweemaster heeft een belangrijke plek binnen onze school. In de MR zitten ouders en leerkrachten die meedenken met het beleid van de school. In het jaarverslag kunt u lezen wat we het afgelopen schooljaar allemaal gedaan hebben.

Oudergeleding:Teamgeleding 
Katja Veltman (voorzitster)Elly de Wit
Peter MinderhoudKarin Dekker (secretaris)
  


Mailadressen:
Peter Minderhoudminderhjp@kpnmail.nl
Katja Veltmankatjaveltman@yahoo.com
  
 
Elly de Wite.dewit@tweemaster-enkhuizen.nl
Karin Dekkerk.dekker@tweemaster-enkhuizen.nl
 

 De vergaderingen zijn openbaar. U kunt ze dus bijwonen. De vergaderingen zijn regelmatig op dinsdagavond van 19.30- 21.30 uur .
U bent van harte welkom!

De notulen zijn openbaar. U kunt ze opvragen bij Peter van der Neut of Karin Dekker. Als u ons een mail stuurt met daarin uw mailadres, dan ontvangt u de notulen per mail.

Medezeggenschap

In de nieuwe wet Medezeggenschap 1992 is een medezeggenschapsraad (MR) een wettelijk verplicht onafhankelijk orgaan in de besluitvorming over het beleid en functioneren van de school. Via de MR hebben én personeel én ouders wettelijk voorgeschreven invloed op tal van aangelegenheden die de school aangaan. De MR is een onafhankelijk en zelfstandig orgaan. Dit betekent dat er door directie en bestuur geen beleid gemaakt kan worden zonder dat dit ter advisering of instemming is voorgelegd aan de MR.

Kenmerkend voor de MR is dat deze uit twee geledingen bestaat: het onderwijspersoneel en de ouders. De verschillende geledingen zijn evenredig vertegenwoordigd in de MR. Er zijn net zoveel plaatsen voor ouders als voor personeelsleden. Bij ons op school zijn dat 3 ouderleden en 3 personeelsleden. De vertegenwoordigers van de geledingen worden gekozen door hun eigen achterban: onderwijspersoneel door onderwijspersoneel, ouders door ouders.